15 DES.
  • #general

Convocaatòria d'Assemblea General - 15 desembre 2022

Es convoca a tots el socis a la reunió en SESSIÓ ORDINÀRIA de l’Assemblea GENERAL, que tindrà lloc dia 15 de desembre de 2022, a la primera planta del local social del CLUB NAUTIC S’ARENAL, Avda. Miramar s/n, a les 18:30 h en primera convocatòria, i a les 19:30 h en segona convocatòria, i d’acord el següent

ORDRE DEL DIA

1) Informe del President.

2) Projecte d’activitats per l’any 2023.

3) Fixació de les quotes i contribucions econòmiques dels socis. Forma de pagament i morositat.

4) Projecte de pressupost per a l'exercici 2023.

5) Propostes formulades per la Junta Directiva o pels socis de nombre sèniors, avalades per un 5% d'aquests últims, sempre que es presentin cinc dies abans de la celebració de l'Assemblea.

6) Ratificació dels socis nous. Propostes d’expulsió i/o sanció dels socis.

7) Precs i preguntes.

8) Nomenament de tres socis en qualitat d’interventors, per a signar l'acta juntament amb el Secretari i el President.

Els socis que desitgin, podran consultar el projecte de pressupost a les oficines del Club a partir de dia 5 de desembre i fins dia 14 de desembre de 2022.

D’acord amb els Estatuts l’entrada a l’Assemblea només estarà permesa als socis i associats, amb la seva corresponent identificació prèvia a l’entrada.

Una vegada finalitzada l’Assemblea s’oferirà una copa de cava a tots els assistents.

 

S’Arenal, a 25 de novembre de 2022

La Junta Directiva

PARTNERS CNA

C/ Roses, s/n. Llucmajor · 07600 Mallorca · Telf. 971 440 142