22 OCT.
  • #general

Convovatòria d'Assemblea General Ordinària i Extraordinària

Es convoca a tots el socis del CLUB NÀUTIC S’ARENAL a la reunió en SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de l’Assemblea General, que tindrà lloc dia 22 de octubre de 2020, al local social (Bar/Restaurant) del CLUB NÀUTIC S’ARENAL, carrer Roses s/n, a les 18:00 h. en primera convocatòria, i a les 19:00 h. en segona convocatòria, i d’acord amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. Explicació de les condicions de la modificació del termini concessional fins al febrer de 2046 i cànon de la concessió del Port Esportiu Club Nàutic s’Arenal.
2.Votació i aprovació, si s’escau, de l’acceptació de les condicions de modificació del termini concessional i cànon fixades per Ports de les Illes Balears de la concessió del Port Esportiu Club Nàutic s’Arenal.
3.Nomenament de tres socis en qualitat d’interventors, per signar l’acta juntament amb el Secretari i el President.

Nota: tota la documentació estarà disponible deu dies abans de l’Assemblea a www.cnarenal.com (àrea privada per a socis) o a les oficines del Club

                                   ...............................................

Es convoca a tots el socis del CLUB NÀUTIC S’ARENAL a la reunió en SESSIÓ ORDINÀRIA de l’Assemblea General, que tindrà lloc dia 22 de octubre de 2020, al local social (Bar/Restaurant) del CLUB NÀUTIC S’ARENAL, carrer Roses s/n, al finalitzar la sessió EXTRAORDINÀRIA, i d’acord amb el següent ORDRE DEL DIA:

1) Informe del President
2) Projecte d’activitats per l’any 2021. Aprovació, si s’escau, de la memòria de l’exercici 2019.
3) Fixació de les quotes i contribucions econòmiques dels socis. Forma de pagament i morositat.
4) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior, balanç econòmic, inventari, rendició i aprovació de comptes.
5) Projecte de pressupost per a l'exercici 2021.
6) Propostes formulades per la Junta Directiva o pels socis de nombre sèniors,   avalades per un 5% d'aquests últims, sempre que es presentin cinc dies abans de la celebració de l'Assemblea.
7) Ratificació dels nous socis. Proposta d’expulsió i/o sanció dels socis.
8) Precs i preguntes.
9) Nomenament de tres socis en qualitat de interventors, per signar l'acta juntament amb el Secretari i el President.

Els socis que ho desitgin,  podran consultar els projectes de pressupost a les oficines del Club a partir de dia 12 i fins dia 20 de octubre de 2020.

D’acord  amb els Estatuts, l’entrada a les Assemblees només estarà permesa als socis i associats que estiguin al corrent de les seves obligacions amb el Club, amb la seva corresponent identificació prèvia a l’entrada.

Només tindran dret a vot els socis i està prohibida la delegació del vot.

 

El President

S’Arenal, 17 de setembre de 2020

PARTNERS CNA

C/ Roses, s/n. Llucmajor · 07600 Mallorca · Telf. 971 440 142