camps obligatoris

* En cas de retardar la botada més de 7 dies respecte a la data indicada, el CNA es reserva el dret d’augmentar el preu de l’estada en un 30% diari com a recàrrec.
El Club procedirà a la botadura de la embarcació quan el peopietari ho demani per qualsevol mitjà i el més aviat possible una vegada rebut l’avís. El Club no farà cap comprovació prèvia a l’interior de la embarcació ni a cap dels seus elements, excepte que es demani expressament per escrit. El Club no es fa responsable per tant de l’estat de la embarcació en aquell moment ni de les conseqüències de la seva posada a l’aigua.


ES RECORDA L'OBLIGATORIETAT D'USAR MÀQUINES D'ASPIRAT EN L'ESCATAT DE LES EMBARCACIONS. EL CLUB POSA A LA DISPOSICIÓ DELS SOCIS I CLIENTS PARTICULARS LES MÀQUINES ADEQUADES PER A AIXÒ

Aquesta Sol·licitud serà confirmada en el termini màxim de 3 dies laborables des de la seva recepció, el Club Nàutic S'Arenal pot veure's obligat a modificar la data acordada per causes tècnicas o climatològiques, en qualsevol cas s'avisaria amb la major antelació possible de qualsevol canvi.

L'USUARI està interessat a contractar l'encallada de l'embarcació, les dades de la qual s'indiquen, en les instal·lacions del Club Nàutic S'Arenal, de conformitat amb el Reglament de Règim Interior i els Estatuts del Club, dels quals l'USUARI ha rebut una còpia i manifesta comprendre i acceptar en la seva totalitat com part integrant de la present Fulla d'estada en el Varadero. Ambdues parts subscriuen igualment el Reglament d'ús de varadero escrit al dors. En prova de conformitat l'USUARI signa la present fulla.

Es prohibeix als socis i/o empreses, realitzar contractacions irregulars per dur a terme feines en les embarcacions dins les instal·lacions del Club Nàutic S’Arenal.

De qualsevol manera, les possibles responsabilitats que es poguéssin derivar d’això, seran del soci i/o l’empresa, quedant el Club Nàutic S’Arenal eximit en tot moment de les mateixes.

El Club procedirà a la botadura de la embarcació quan el peopietari ho demani per qualsevol mitjà i el més aviat possible una vegada rebut l’avís. El Club no farà cap comprovació prèvia a l’interior de la embarcació ni a cap dels seus elements, excepte que es demani expressament per escrit. El Club no es fa responsable per tant de l’estat de la embarcació en aquell moment ni de les conseqüències de la seva posada a l’aigua.

En cas de retardar la botada més de 7 dies respecte a la data indicada, el CNA es reserva el dret d’augmentar el preu de l’estada en un 30% diari com a recàrrec.

He llegit i accepto el reglament d’ús del varadero


 

He llegit i accept les condicions


PARTNERS CNA

C/ Roses, s/n. Llucmajor · 07600 Mallorca · Telf. 971 440 142