Avisos

27 MAIG
Acte solidari - Un Mar de Capacidades - Fundación Irene Villa

Mallorca  será,  por  tercer  año  consecutivo,  la  ciudad  elegida  por  la Fundación Irene Villa para celebrar su proyecto “Un mar de capacidades”.  El  sábado  27 de mayo varias personas con discapacidad de la Fundación Down i mès y personas relacionadas con la ONG Ayuda al Chad participarán en esta actividad de deporte inclusivo.

Un Mar de Capacidades III tiene como objetivo la integración a través de deportes  náuticos de niños con capacidades distintas tanto  psíquicas como físicas, ya que como asegura la propia Irene Villa “sabemos que el deporte es una de las mejores herramientas para conseguir la felicidad”. La jornada se desarrollará en el Club Náutico El Arenal, en Mallorca, y cuenta también con el patrocinio de Air Europa, Autosvidal, Kia y Fundación Quirónsalud.

10 JUNY
20.00 hrs Festa Europea

Tickets ja a la venda a l' Oficina virtual de la web i a les  Oficines del Club

17 JUNY
Concurs de Paelles 2017
15 JUNY
Convocatòria d'Assemblea General Ordinària i Extraordinària

Es convoca a tots el socis a la reunió en SESSIÓ ORDINÀRIA de l’Assemblea GENERAL, que tindrà lloc dia 15 Juny de 2017, al local social del CLUB NAUTIC S’ARENAL, Avda. Miramar s/n, a les 18:30 h en primera convocatòria, i a les 19:30 h en segona convocatòria, i d’acord el següent

ORDRE DEL DIA

1) Informe del President.

2) Aprovació, si és precís, de la memòria de l’exercici 2016.

3) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior, balanç econòmic, inventari, rendició i aprovació de comptes.

4) Propostes formulades per la Junta Directiva o pels socis de nombre sèniors, avalades per un 5% d'aquests últims, sempre que es presentin cinc dies abans de la celebració de l'Assemblea.

5) Ratificació dels socis nous. Propostes d’expulsió i/o sanció dels socis.

6) Precs i preguntes.

7) Nomenament de tres socis en qualitat d’interventors, per a signar l'acta juntament amb el Secretari i el President.

D’acord amb els Estatuts l’entrada a l’Assemblea només estarà permesa als socis i associats, amb la seva corresponent identificació prèvia a l’entrada.

Per ésser integrant de l’Assemblea General s’haurà d’estar al corrent de les obligacions amb el Club.

Una vegada finalitzada l’Assemblea s’oferirà una copa de cava a tots els assistents.

S’Arenal, a 17 de Mayo de 2017

LA JUNTA DIRECTIVA

 

 

Una vegada conclosa la reunió ordinària, es convoca als socis a ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, el mateix dia 15 de juny i en el mateix lloc on s’ha celebrat l’ORDINÀRIA, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1) Exposició per part del President de la proposta per a la modificació d’alguns articles dels Estatus Socials, discussió, votació, i en el seu cas, aprovació. 

2) Precs i preguntes.

3) Nomenament, en acabar la sessió, de tres socis en qualitat d’interventors, per procedir a l’aprovació i signatura de l'acta de la reunió de l’Assemblea, juntament amb el Secretari i el President.

Els socis que ho desitgin podran passar per l’oficina per analitzar el projecte de modificació d’estatuts.

D’acord amb els Estatuts l’entrada a l’Assemblea només estarà permesa als socis i associats, amb la seva corresponent identificació prèvia a l’entrada.

Per ésser integrant de l’Assemblea General s’haurà d’estar al corrent de les obligacions amb el Club.

S’Arenal, a 17 de Maig de 2017

LA JUNTA DIRECTIVA